ජීවිතක්ෂය

ඇමෙරිකාවේ වෙඩි තැබීම්වලින් වසරේ පළමු දින 4 තුළදී පුද්ගලයින් 400ක් මරුට

මෙම වසරේ පළමු දින 4 තුළදී පමණක් ඇමෙරිකාවේ වෙඩි තැබීම්වලින් පුද්ගලයින් 400ක් පමණ ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව ඇමෙරිකාවේ ගිනි අවි...

දරුණු ගං වතුර තත්ත්වයකින් ඉන්දියානු සහ නේපාල දේශසීමාවේ පුද්ගලයින් 150කට වැඩි පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට

අයහපත් කාලගුණයත් සමඟ ඇති වූ දරුණු ගං වතුර තත්ත්වයකින් ඉන්දියානු සහ නේපාල දේශසීමාවේ පුද්ගලයින් 100කට වැඩි පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා....