ජීවත් වීමට සුදුසුම නගරය

‘ඉකොනොමිස්ට්’ සඟරාවේ 2022 වසරේ ජීවත් වීමට සුදුසුම නගරය

ලොව ජීවත් වීමට සුදුසුම නගරය ඕස්ට්‍රියාවේ වියානා නගරය යැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. විදෙස් මාධ්‍ය මේ බව වාර්තා කළේ ඇමෙරිකාවේ...