ජිම් කට්ටල 500

නාමල් කැබිනට් ඇමතිකම භාවිතාකර ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් සමාගමේ අලෙවි ප්‍රවර්ධන වැඩට බසී

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ විසින් මැයි 4 වෙනදා සම්මත කරගන්නා ලද ‘ජිම් කට්ටල 500’ ව්‍යාපෘතිය ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්...