ජාවාරම්වරුවන්

නෙදර්ලන්තයේ රැකියා දෙන බව පවසමින් විදේශ රැකියා ජාවාරමක්

කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය හරහා නෙදර්ලන්තයේ රැකියා දෙන බව පවසමින් එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ ව්‍යාජ අස්සනක් සහ අමාත්‍යංශ ලිපි ශීර්ෂයක්...