ජාතික පොලිස් කොමිසම

වසරේ ගතවූ කාලය තුළ පොලිසියට එරෙහිව පැමිණිලි 11,450ක් – ජාතික පොලිස් කොමිසම

මෙම වසරේ ගතවූ කාලය තුළ පක්ෂග්‍රාහීව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට එරෙහිව පැමිණිලි 11,450ක් ලැබී ඇතැයි ජාතික පොලිස් කොමිසම පවසයි. ඉන්...

ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින්

ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින් පත්කර තිබේ. ඒ, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසිනි. ඒ අනුව පොලිස් කොමිසමේ නව සභාපතිවරයා ලෙස...