ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශන (NCPI)

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව උද්ධමනය පහළට

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව නොවැම්බර් මසට සාපේක්ෂව දෙසැම්බර් මස උද්ධමනය  5.8%න් පහළ ගොස් ඇතැයි ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ...

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනූව උද්ධමනය 45.3%ක් දක්වා ඉහළට

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ මෙරට මැයි මාසයේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය සියයට 45.3ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව...