ජලගැලුම් නිම්නය

(VIDEO)පොළොන්නරුව, ජලගැලුම් නිම්නයේ අවුරුදු 200ක් පරණ කුඹුක් ගස් කපයි

මහත් ආන්දෝලනයක් ඇති කළ පොළොන්නරුව ජලගැලුම් නිම්නයේ වේරොඩයාය සහ බටතුන යන ප්‍රදේශයේ ඉපැරණි කුඹුක් ගස් කිහිපයක් කපා දමා තිබේ. ප්‍රදේශයේ...