ජපානය

ශ්‍රී ලංකීක තරුණයන්ට ජපානයේ වැඩි රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රි ලංකාවේ සංවර්ධනය සඳහා ජපානය ලබා දි ඇති අධාර හා අනුග්‍රහයන් සහ ශ්‍රි ලංකාවේ සංවර්ධන සඳහා ජපානයේ දායකත්වය පිළිබඳව ජපන්...

ජපානයේ වටිනාම වචනය තමයි “තරුණකම”, අමන වැඩ කරන රටක් මේක – මහාචාර්ය පැට්‍රික් රත්නායක

ජපානයේ වටිනාම වචනය තමයි "තරුණකම" ඒවුනාට ලංකාවේ එහෙම නෑ. - ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය පැට්‍රික් රත්නායක(කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය) සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට සහභාගි වූ...