ජනතා තෘප්තිය

රටේ කටයුතු සිදුවන වන ආකාරය ගැන ජනතා තෘප්තිය තව දුරටත් පහළට – වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය

වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනයේ ‘රට හිතන හැටි’ දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුමේ පෙබරිවාරි මස ප්‍රතිපල අනුව රටේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ...