ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්

අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වේ; පළාත් පාලන මැතිවරණය නිල වශයෙන් කල් දමයි

මහ නගර සභා 24ක්, නගර සභා 41ක් සහ ප්‍රාදේශීය සභා 275ක නිල කාලය 2023 මාර්තු 19 දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ අතිවිශේෂ...

වෛද්‍යවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස අවුරුදු 63 කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

රජයේ ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම ගැනිමේ වයස අවුරුදු 63 කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා...