ජංගම ඉන්ධන පිරවුම්හල්

ත්‍රිරෝද රථ සහ ජෙනරේටර් අවශ්‍යතා සඳහා ජංගම ඉන්ධන පිරවුම්හල්

නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ත්‍රිරෝද රථ සහ ජෙනරේටර් අවශ්‍යතා සඳහා ජංගම ඉන්ධන බෙදා හරින්නන් මගින් ඉන්ධන සැපයීමේ වැඩපිළිවෙළක් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට...

You may have missed