චීන රජය

චීන රජයෙන් කෘෂිකාර්මික හා ධීවර කටයුතු සඳහා ඉන්ධන ලීටර් මිලියන 10.6ක්; ලීටර් ලක්ෂ 75ක් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා නොමිලේ

චීන රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික හා ධීවර කටයුතු සඳහා ඉන්ධන ලීටර් මිලියන 10.6ක් ලබා දීමට රජයට එකඟත්වය පළ කර...

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා චීනයේ පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බව ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති ප්‍රකාශ කළා – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය

මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා චීන රජයේ පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බවට ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති ක්වි – ශෙන්හොන් මහතා, මුදල්...