චීන දූත පිරිස

“චීන දූත පිරිස ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේ විරෝධතා නොපැවත්වුයේ ඇයි?”- මංගල ප්‍රශ්න කරයි

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම්ගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට විරෝධය පළ කර ඇති JVPය විසින් චීන දූත පිරිස ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ...