ගෝලීය වරායන්

ගෝලීය වරාය සංසදයේ සමුළුවේ දී ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට සම්මානයක්

‘‘වසරේ වරාය අධිකාරිය - 2021’’ ලෙස සම්මාන ලැබීමට ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමත් වෙයි. ඒ 2022 සැප්තැම්බර් මස 28වන දින...