ගොවි පවුල්

රු. මි 15,000ක යූරියා පොහොර හා කෘෂි උපකරණ කට්ටල ගොවි පවුල් 71000කට

දිස්ත්‍රික්ක 07ක හෙක්ටයාර් භාගයකට අඩුවෙන් කුඹුරු වගාකරන ගොවීන්ට මෙවර යළ කන්නයේ යූරියා පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක මිටියක් නොමිලේ ලබා දීමට...