ගුවන් සේවා ආයතන

බුද්ධිගලන ඛේදවාචකයට ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටිනවා – සජිත් ප්‍රේමදාස

අද වන විට ජීවත්වීමේ අයිතිය පවා ජනතාවට අහිමි වී ඇති බවත්, අතිවිශාල පිරිසක් රට හැර යමින් සිටින බවත් විපක්ෂ නායක...