ගුවන් සේවයක්

ශ්‍රී ලංකාව හා ස්විස්ටර්ලන්තය අතර නව ගුවන් සේවයක්

ශ්‍රී ලංකාව හා ස්විස්ටර්ලන්තය අතර නව ගුවන් සේවයක් ආරම්භ කරමින් ප්‍රථම ගුවන් යානය කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ වෙත(10) පැමිණියා. ස්විස්ටර්ලන්තයේ සුරීච් ජාත්‍යන්තර...