ගුවන් පුහුණු ස්ථානය

ගුවන් පුහුණු ස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට යන මඩකලපුව ගුවන් තොටුපළ

මඩකලපුව ගුවන් තොටුපළ ගුවන් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇති බව දැනගන්නට ලැබී ඇත. කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත...