ගිනස් වාර්තා

ලොව විශාලතම මිරිදිය මත්ස්‍යයා

කාම්බෝජයේ මීකොං ගංගාවෙන් හමුවුණු අඩි 13 දිග රාත්තල් 661ක් බර මිරිදිය මඩුවා, ලොව විශාලතම මත්ස්‍යයා ලෙස ගිනස් වාර්තා අතරට එක්...