ගිණුම්

කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් තම බැංකුවෙන් ගිණුම් ඉවත් කරගන්නා බවට දැනුම් දී නැහැ – මහජන බැංකුව

තම බැංකුවේ පවත්වාගෙන යන රාජ්‍ය ආයතනවල ගිණුම් ඉවත් කරගන්නා බවට කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් දැනුම් දී නැතැයි මහජන බැංකුව (17) නිවේදනය...

බදු නොගෙවන ආයතනවල ලේඛන ජනමාධ්‍ය මඟින් ප්‍රසිද්ධියට පියවර

විශාල වශයෙන් බදු නොගෙවන ආයතනවල ලේඛනය ඉදිරියේදී ජනමාධ්‍ය මඟින් මහජනතාව වෙත ප්‍රසිද්ධ කිරීමට කටයුතු කරන බව රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක...