ගෑස් සැපයීම

යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් 27ක් ගෑස් මිලට පාලන මිලක් ගෙන ඒමට තීරණයක්

බලශක්ති අර්බුදය හමුවේ ගෑස් මිලට පාලන මිලක් ගෙන ඒමට යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් තීරණය කර තිබෙනවා. යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල්...

ලිට්‍රෝ සමාගමට ගෑස් සැපයීමේ දීර්ඝකාලීන කොන්ත්‍රාත්තුව ඕමාන සමාගමට

ලිට්‍රෝ සමාගමට ගෑස් සැපයීමේ දීර්ඝකාලීන කොන්ත්‍රාත්තුව වැඩි මිල ඉදිරිපත් කළත් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක ඕමාන සමාගමට දීමට තීරණය කළ බව ලිට්‍රෝ...

You may have missed