ගැසට් නිවේදනය

වතු සේවකයින්ගේ දෛනික වැටුප සම්බන්ධව අධිකරණය දුන් තීන්දුව

වතු සේවකයින් සඳහා අවම දෛනික වැටුපක් නියම කරමින් කම්කරු අමාත්‍යවරයා විසින් නිකුත් කර තිබෙන ගැසට් නිවේදනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වමින් මෙම...