ගැසට් නිවේදනය

වෘත්තීය කාණ්ඩ කිහිපයක නියැලෙන තැනැත්තන් (01) සිට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්යයි

වෛද්‍ය, ඉංජිනේරු, නීතිඥ, ගණකාධිකාරී, බැංකු, වාස්තු විද්‍යාඥ යන ඇතුළු වෘත්තීය කාණ්ඩ කිහිපයක නියැලෙන තැනැත්තන් (01) සිට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි...

උද්භිද උද්‍යාන ප්‍රවේශ ගාස්තු වැඩි කරයි

උද්භිද උද්‍යාන ප්‍රවේශ ගාස්තු වැඩි කරමින් සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව 2023...

නීති අධ්‍යාපනය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පැවැත්වීමට අදාල ගැසට් නිවේදනය පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ජන්දයෙන් පරාජය විය

නීති අධ්‍යාපනය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පැවැත්වීමට අදාල ගැසට් නිවේදනය පාර්ලිමේන්තුවේදී (21)වැනි දා වැඩි ජන්දයෙන් පරාජයට පත්විය. ගැසට් නිවේදනයට විරුද්ධව ඡන්ද 113ක්...