ගනේමුල්ල

(Video) පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහමොළකාරයා තවමත් නිදැල්ලේ! – කාදිනල් හිමි

පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහමොළකරුවන් තවමත් නිදැල්ලේ! අපට පේනවා නාටකයක් රඟපාන බව! - කාදිනල් හිමි පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහමොළකරුවන් තවමත් නිදැල්ලේ සිටින බවක්...