ගණුදෙනු කාලපරිච්ඡේදය

කොටස් වෙළෙඳපොළේ ගණුදෙනු කාලය දීර්ඝ කරයි

2022 නොවැම්බර් 01වන දා සිට කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ගණුදෙනු කාලපරිච්ඡේදය විනාඩි 30ක කාලයකින් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය වී තිබේ. මේ අනුව...