ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන හා ඉන්ධන සැපයීම

සේවාවන් කිහිපයක් යළිත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරයි

සේවාවන් කිහිපයක් යළිත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ගැසට් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව විදුලිබල සැපයීමට සම්බන්ධව සියළු සේවාවන්, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන හා...