කොරල් පරය

ඔස්ට්‍රේලියාවේ මහා බාධක කොරල්පරය 91%කින් ක්ෂය වී ගොස්

උග්‍රවන දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ මහා බාධක කොරල්පරය 91%කින් ක්ෂය වී ඇති බව ඔස්ට්‍රේලියා බලධාරීන් පවසනවා. මහා බාධක කොරල්පර සමුද්‍ර...

කොරල් පරයක ගැටුණු නෞකාව නිසා ඉන්දියන් සාගරය දැඩි අවධානමක…

ජපානයේ සමාගමකට අයත් ඉන්ධන නැවක් ඉන්දීය සාගර කලාපයේ පිහිටි මොරිෂස් දූපත් රාජ්‍ය ආසන්නයේදී අනතුරට ලක් වී තිබේ. මේ හේතුවෙන්, එහි...