කොමිෂන් සභාවල සාමාජිකයින්

අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් 2කු පත්කිරීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ රැස්වීමක් කථානායක සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සභාපති මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් (07) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වුණා. මෙම රැස්වීමට...