කෙරවලපිටියෙහි ඇති ලක්දනව් විදුලි බලාගාරය

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් ගෑස් බලාගාරය

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් ගෑස් බලාගාරය ඉදිකිරීම් කටයුතු මෙම මස අගදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. මෙම බලාගාරයන් මෙගා වොට් 300ක...