කෘෂි උපකරණ

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය කෝටි 9ක කෘෂි උපකරණ 13,650ක් අවශ්‍යතාවයට වැඩියෙන් මිලදී ගැන

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය රුපියල් නව කෝටියකට වැඩි වටිනා උදලු, අලවංගු, වතුර මෝටර්, දියර ඉසින යන්ත්‍ර යනාදී කෘෂි උපකරණ...