කූට ලේඛන

ධීවර කටයුතු සඳහා ගෙන්වූ කෝටි 52ක නැව කූට ලේඛන හදා අයිති කර ගැනීමේ තැතක් – අපරාධ කොට්ඨාසයට පැමිණිල්ලක්

ධීවර කටයුතු සඳහා විදේශ ආයෝජන සමාගමක් විසින් මෙරටට ගෙන්වා වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් මෝදර වරායේ නැංගුරම් ලා තිබෙන රුපියල් කෝටි...