කැස්පියන් මුහුදු සිංහයින්

රතු ලැයිස්තුවට එක්කර තිබෙන කැස්පියන් මුහුදු සිංහයින් 700කගේ පමණ සිරුරු කැස්පියන් වෙරළ තීරයට

රුසියාවේ කැස්පියන් වෙරළ තීරයට මුහුදු සිංහයින් 700කගේ පමණ සිරුරු ගොඩ ගසා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාකළා. කැස්පියන් මුහුදේ හමුවන එකම...