කැබිනට්

අන්තර්ජාලය හරහා අසත්‍ය සහ නොමඟ යවන සුළු තොරතුරු පැතිරවීමට එරෙහිව කැබිනට් අනුමැතිය

අන්තර්ජාලය හරහා පතුරුවන අසත්‍ය සහ නොමඟ යවන සුළු ප්‍රකාශවලින් ආරක්ෂාවීම පිණිස අවශ්‍ය නීති පැනවීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි මහතා...

ව්‍යාපෘති පිළිබඳව තීරණ ගැනීමේදී කැබිනට් මණ්ඩලය බයිපාස් කරන චක්‍රලේඛයක්

සියලුම අමාත්‍යංශවල ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය ගැනීමේ බලය භාණ්ඩාගාර ලේකම්ට හිමිවන චක්‍රලේඛයක් මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල විසින් භාණ්ඩාගාර ලේකම්...

සියලු නියාමන ආයතන ආණ්ඩුවට අරහන් වේ

පසුගිය දෙසැම්බර් 16 අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවකින් පවතින සියලු නියාමන ආයතන දැඩි දෝෂ දර්ශනයකට ලක් කර...