කැබිනට් අනුකමිටු

කැබිනට් අනුකමිටු දෙකක් ස්ථාපිත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ජන කොටස් අතර සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිණිස ජනාධිපතිවරයාගේ සභාපතීත්වයෙන් සමන්විත සංහිඳියාව පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව ස්ථාපිත කිරීමට...

You may have missed