කාබනික විමෝචනය අවම කිරීම

කාබනික විමෝචනය අවම කිරීමේ ඉලක්කයන් ළගාකර ගැනීමට කිසිදු රටක් සමත්වී නෑ – ජගත් සංවිධාන මහ ලේකම්

කාබනික විමෝචනය අවම කිරීමට ලබාදුන් ඉලක්කයන් ළගාකර ගැනීමට කිසිදු රටක් සමත්වී නොමැති බවට ජගත් සංවිධාන ප්‍රධානියා චෝදනා කරනවා. ජගත් සංවිධාන...