කළු විරෝධතා සතියක්

රජයේ නව බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව කළු විරෝධතා සතියක් – රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය

රජයේ නව බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව ඉදිරියේදී කළු විරෝධතා සතියක් ක්‍රියාත්මක කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි. මේ අතර...