කම්කරු හා විදේශ රැකියා ඇමැති

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට තීරු බදු සහන ඉහළ දැමීමේ තීරණයක්

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට ගුවන්තොටුපොළේදී දෙන තීරු බදු සහන ඉහළ දැමීමේ තීරණය මැයි 1දා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව...