කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් සදහා ලබා දෙන විශේෂ වාහන ආනයන බලපත්‍රයේ පළමු බලපත ප්‍රදානය කරයි

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් නීත්‍යානුකූලව බැංකු ක්‍රමය හරහා මෙරටට මුදල් එවීමේදී ලබා දෙන විශේෂ වාහන ආනයන බලපත්‍රයේ පළමු බලපත (20) කම්කරු හා...