කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීම සඳහා නව ක්‍රමයක්

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීම සඳහා නව ක්‍රමයක් ලබන මස මුල සිට ක්‍රියාත්මක කිරිම කටයුතු කර ඇති බව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව...

EPF සඳහා සේවකයින් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය පෝරම ඔන්ලයින් හරහා

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සඳහා සේවකයින් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය A, B හා H පෝරම ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය ඔන්ලයින් ක්‍රමය හරහා...

පෞද්ගලික අංශයේ අවම මාසික වැටුප රුපියල් 16,000ක් – කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

මෙරට පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ අවම මාසික වැටුප රුපියල් 16,000ක් හා අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 640 ක් විය යුතු බව කම්කරු...