කථානායක

කථානායක අත්සනින් නව පනත් දෙකක් බලාත්මක කර ඇත

මැතිවරණ වියදම් නියාමනය කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අත්සන් තබා තිබේ. එම පනත් කෙටුම්පත පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට...

නව මහ කොමසාරිස්වරියක්, තානාපතිවරයෙක් සහ සභාපතිවරු 2කූ අලුතින් පත්කරයි

නව මහ කොමසාරිස්වරියක්, තානාපතිවරයෙක් සහ සභාපතිවරු දෙදෙනෙක් පත් කිරීම් සඳහා උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමතිය පසුගියදා හිමි වූ බව...

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන වාර්තා Soft Copies මාර්ගයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට තීරණයක්

මින් ඉදිරියට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්ෂික වාර්තා, කාර්ය සාධන වාර්තා ඇතුලු ඊට අදාළ අනෙකුත් වාර්තා මෘදු පිටපත් (Soft Copies)...