කථානායක

බදු පනත් දෙකක් බලාත්මක වේ

පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරනු ලැබූ පනත් කෙටුම්පත් 02ක් සඳහා කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අත්සන් තබා ඇති බව නියෝජ්‍ය කථානායක...

පනත් කෙටුම්පත් 02කට කථානායක සහතිකය

පාර්ලිමේන්තුවේදී (07) සම්මත කරන ලද දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සහ සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතට කථානායක මහින්ද...