කංජිපානි ඉම්රාන්

‘කංජිපාන ඉම්රාන්’ තමිල් නාඩු ප්‍රාන්තයේ රාමේස්වරම් වෙත පැන ගොස්

‘කංජිපාන ඉම්රාන්’ හෙවත් මොහොමඩ් නජීම් මොහොමඩ් ඉම්රාන් තමිල් නාඩු ප්‍රාන්තයේ රාමේස්වරම් වෙත පැන ගොස් ඇතැයි ‘ද හින්දු’ වාර්තා කරයි. එම...

You may have missed