ඖෂධ පාලක අධිකාරිය

තායිවාන ජනපතිනිය දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදිත “මෙඩිගන්” තායි එන්නත විද ගනියි

තායිවාන ජනපතිනී සායි ඉන්-වෙන්, තායිවානයේ නිෂ්පාදිත ප්‍රථම කෝවිඩ් එන්නත ලබාගත්තාය. ඒ සමගම, එය මහජනතාව වෙත ලබාදීම ද ක්‍රියාත්මක වනු ඇති....