ඖෂධ කර්මාන්තශාලා

දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනයට නව ඖෂධ කර්මාන්තශාලා තුනකට අවබෝධතා ගිවිසුම්

දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනය ඉදිරි වසර පහ තුළ ඉහළම ඉලක්කය කරා ගෙනයාමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ නව ඖෂධ කර්මාන්තශාලා තුනක් සඳහා වන අවබෝධතා...