එක්සත් රාජධානිය

එක්සත් රාජධානිය ශ්‍රී ලංකාව ගැන සුබවාදී වේ

ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති වත්මන් ආර්ථික ප්‍රගතිය හේතුවෙන් එක්සත් රාජධානිය විසින් සිය පුරවැසියන් සඳහා නිකුත් කර තිබූ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා...

එක්සත් රාජධානියෙන් යුක්‍රේනයට පවුම් බිලියන 2.5ක මිලිටරි ආධාර

එක්සත් රාජධානිය යුක්‍රේනයට පවුම් බිලියන 2.5ක මිලිටරි ආධාර ලබා දෙන බව එරට අගමැති රිෂි සුනක් පවසා තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව...