එක්සත් ජාතීන්ගේ සහකාර මහලේකම් කන්නි විග්නරාජා

එක්සත් ජාතින්ගේ සහකාර මහ ලේකම් කන්නි විග්නරාජා පෞද්ගලික සංචාරයක් සඳහා ලංකාවට

එක්සත් ජාතීන්ගේ (UNDP) සහකාර මහලේකම් කන්නි විග්නරාජා ලබන සඳුදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව ඇත. ඇය පස්දින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට...