උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව

මහ කොමසාරිස්වරයෙකු ඇතුළු නව පත්කිරීම් 06කට මැතිසබේ අනුමැතිය

මාලදිවයිනේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්වරයාගේ පත්කිරීමටත් ආයතන පහකට ප්‍රධානීන් පත්කිරීමටත් උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමි වූ බව...

තානාපතිවරුන් ඇතුළු ප්‍රධානීන් 7 දෙනෙකු පත් කිරීමට අනුමැතිය

තනාපතිවරුන් ඇතුළු තවත් ප්‍රධානීන් හත් දෙනකු පත් කිරීමට උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමි වූ බව පාර්ලිමේන්තුවේ මහ...

ආයතන ප්‍රධානීන් 8 දෙනකු පත් කිරීමට උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ අනුමැතිය

ආයතන ප්‍රධානීන් තවත් අට දෙනකු පත් කිරීමට උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමිවිය. මෙසේ අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ අමාත්‍යාංශ...