උෂ්ණත්වය

ඉන්දියාවේ දැඩි උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් බොහෝ ප්‍රදේශවල ජනතාව පීඩාවට

දැඩි උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවක් පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. මේ වන විට බොහෝ ප්‍රදේශවල උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 40කට වැඩි...

ආර්ජන්ටිනාවේ උෂ්ණත්වය වාර්තාගත ලෙස ඉහලට – සෙල්සියස් අංශක 45 ඉහළ අගයක

ආර්ජන්ටිනාවේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 45ක තරම් ඉහළ අගයක් ගෙන තිබෙනවා. උෂ්ණ තරංග ප්‍රවාහය හේතුවෙනුයි ආර්ජන්ටිනාවේ උෂ්ණත්වය මෙලෙස වාර්තාගත ලෙස ඉහළ...