උපාධියක්

විශ්ව විද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීමට නොහැකි සිසුන් 6847 දෙනකුට ණය

විශ්ව විද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීමට නොහැකි සිසුන්ට මෙරට රජ්‍ය නොවන විශ්ව විද්‍යාලවලින් පිළිගත් උපාධියක් හැදෑරීම සඳහා ලබාදෙන ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය...