ඊයම්

ලංකාවේ ජනයාගේ ලේවල මිශ්‍රවී ඇති ඊයම් – පර්යේෂණ මගින් හෙළිවේ

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය ජනයාගේ රුධිරයේ ඊයම් මිශ්‍රවී ඇති බව පර්යේෂණ මගින් තහවුරු කර ඇතැයි, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ආහාර පාලක අංශ විශේෂඥ...