ඉන්ධන සංකලන පෙත්ත

“Eco Tablet” ඉන්ධන සංකලන පෙත්ත ගැන ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

ඉකෝ ටැබ්ලට් නමැති ඉන්ධනවලට සංකලනය කරන පෙත්තක් සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය සහ විද්‍යුත් මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය වූ පුවත ගැන ලංකා ඛනිජ...

You may have missed