ඉන්ධන බෙදාහැරීම

මහ කන්නයේ වගා කටයුතු සඳහා ඉන්ධන බෙදාහැරීම අඛණ්ඩව

මහ කන්නයේ වගා කටයුතු සඳහා ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි. එම අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළේ, මේ වනවිට...

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට (IOC) ශ්‍රී ලංකා තුළ නව ඉන්ධන පිරවුම්හල් 96ක්

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම (IOC) ශ්‍රී ලංකා තුළ නව ඉන්ධන පිරවුම්හල් 96ක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව එම සමාගමේ උසස්...

QR ක්‍රමවේදයට පිටුපෑ පිරවුම්හල් 12ක ඉන්ධන බෙදාහැරීම තාවකාලිකව නතර කරයි

QR ක්‍රමවේදයට අවම ලෙස දායකවූ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 12 කට ඉන්ධන බෙදාහැරීම තාවකාලිකව නතර කර තිබෙනවා. ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවේ වෙළඳ...